Handelsbetingelser

1. Indledning
Nedenstående salgs - & leveringsbetingelser er gældende ved alle former for salg, levering og tilbud, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

2. Priser
Alle priser er ekskl. moms, og andre afgifter i Danske kroner (DKK). Diesella forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel, med mindre andet er aftalt. For særligt ”uhåndterbare varer” pålægges et håndteringsgebyr.

3. Tilbud
Alle tilbud afgivet af Diesella er gældende i 30 dage, men først bindende, når Diesella skriftligt har accepteret ordren.

4. Skaffevarer
Et køb af skaffevarer er endeligt, når Diesella skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, eller tages retur.

5. Levering
Levering sker ab lager, og for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Alle opgivne leveringstider er ikke bindende. 

MODTAGELSE AF VARER:
Er emballagen beskadiget eller er der synlige tegn på skade, SKAL der kvitteres for modtagelsen MED FORBEHOLD for skader på indhold. Alternativt kan modtagelse af varer nægtes. Kontakt Diesella på tlf.:+45 76 33 88 88 eller e-mail: info@diesella.dk og meddel at varen er afvist. Alle transportskader SKAL meddeles inden for 2 hverdage efter skaden er konstateret.

6. Reklamation og mangler
Der ydes 12 måneders reklamationsret fra købsdato. Diesella hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig betjening, skødesløs behandling, overlast, mangelfuld vedligeholdelse eller opbevaring og brug i fugtige eller våde områder, med mindre værktøjet er specielt anvendeligt herfor. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber forpligtet til inden 6 dage at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer køber for sent, mister køber retten til at gøre manglen gældende.

Ved ALLE reklamationer eller ombytninger, SKAL returnummer rekvireres hos  Diesella, inden returnering kan finde sted. Returnummeret påføres RMA skema som kan downloades fra hjemmesiden(http://www.diesella.dk/kontakt/returnering-af-varer.aspx) eller tilsendes via email efter anmodning. Såfremt returpakken ikke indeholder RMA skema med udfyldt returnummer og reklamations- eller returårsag opkræves et gebyr på kr. 125,00. 

Køber er ligeledes ansvarlig for forsvarlig emballering af returvaren. Såfremt varen og/eller emballagen er beskadiget ved modtagelse kan Diesella ligeledes opkræve en dekort på retursagen. 

7. Betaling
Betalingsbetingelserne er 30 dage netto, med mindre andet er aftalt skriftligt. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 18% p.a. / Rykkergebyr: Kr. 100,00. 
Diesella kan forlange, at køber betaler kontant eller stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen, hvis dette skønnes væsentligt.

8. Produktansvar
Forvolder et af Diesella´s leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter Diesella alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger. Diesella hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Diesella´s ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. Diesella fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af Diesella, medmindre skaden kan henføres til Diesella´s produkt. Såfremt Diesella måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde Diesella skadesløs i samme omfang, som Diesella ovenfor har begrænset sit ansvar.

9. Force majeure
Diesella hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Diesella´s kontrol

10. Værneting
Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk ret uden hensyn til lovvalgsregler deri. Tvister skal afgøres eksklusivt ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor sælger har det forretningssted, som har foretaget leverancen.

Vi anvender cookies til at forstå, hvordan du bruger vores hjemmeside og for at forbedre din oplevelse. Dette omfatter personliggørelse af indhold og reklamer. Ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies samt vores reviderede privatlivspolitik.
For at lære mere, klik her.